Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община ПРАВЕЦ

28 Февруари 2018 Източник: Община Правец видяна 206 /

Община Правец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат да заявят желанието си да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2018/2019г., като попълнят:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец одобрено със Заповед №РД-46-90/26.02.2016г.на Министъра на земеделието и храните със следните приложения към него:
2.      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.;
3.      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;
4.      ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на данъчни задължения;
5.    Актуална справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за наличните животни  в животновъдния обект.
6.     КОПИЕ от нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице (при необходимост);
 Заявленията с необходимите документи се подават в деловодството в срок до 10.03.2018г.
 За повече информация: сл. тел. 07133 -48-77; 0875315077


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?