Съобщение до заинтересованите лица

03 Декември 2018 Източник: Община Правец видяна 105 /

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА АНЕЛКА ЦОЛОВА ИВАНОВА, Г-ЖА ПЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, Г-Н АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ КУШИНОВ

 Уведомявам Ви, че със заповед № З-839/ 07.11.2018г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ  І- Хлебозавод, в кв. 36, Правец, като от него се обособят два нови УПИ: УПИ І-Хлебозавод и УПИ VІІІ-За трафопост.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
 На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?