Съобщение до заинтересованите лица

03 Декември 2018 Източник: Община Правец видяна 113 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
Г-ЖА СТЕФКА НИКОЛОВА БОНЧЕВА – ИЛИЕВА
Г-ЖА ПЕТЯ НИКОЛОВА БОНЧЕВА

Уведомявам Ви, че със заповед № З-815/ 31.10.2018г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХХV- За озеленяване в кв. 2, гр. Правец, като се премахне отреждането за озеленяване и от него се обособят нови урегулирани поземлени имоти, както следва:
-УПИ ХХІХ- 1260 с площ от 1678 кв.м., общинска собственост;
-УПИ ХХХ-6541 с площ от 303 кв.м. за н-ци Никола Донков Ценов;
-УПИ ХХХІ-6694 с площ от 704 кв.м. за н-ци Васил Иванов Вунин;
-УПИ ХХХІІ-1260 с площ от 648 кв.м., общинска собственост.

Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
 На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?