Създаване на ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

13 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 207 /

Общинска администрация – гр. Правец уведомява жителите на общината, че на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия , пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях и Решение № 22 от 26.01.2018 г. на Общински съвет – гр. Правец,
открива процедура
за създаване на ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях,  състоящо се от 15 /петнадесет/ доброволци.

    Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво , не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер , освен ако е реабилитирано.
    При участие на  доброволците в обучение или в дейности по предотвратяване  или овладяване на бедствия , пожари и извънредни ситуации и отстраняване  на последиците от тях, същите имат право на възнаграждение , съгласно чл.14 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
    Служители от МВР и военнослужещи от МО не могат да членуват в доброволните формирования.

    Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване по образец
2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. Справка от психо диспансер, че лицето не се води на отчет;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
7.Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Краен срок за подаване на документи-25.04.2018 г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:obshtina@pravets.bg.  
За повече информация на  тел: 0879496096


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?