Свободно работно място за - Стажант одитор в Общинска администрация Правец

02 Юли 2019 Източник: Община Правец видяна 144 /

Кратко описание на длъжността:
• дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за     финансово управление и контрол;
• оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени     от кмета;
• проверява и оценява съответствието на дейността на Общината със законите,     подзаконовите нормативни актове, вътрешни актове и договорите; надеждността и     всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
• създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит – не се изисква.
• да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

Документи се приемат всеки работен ден до 31.07.2019г.
 в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?