Свободно работно място за - Вътрешен одитор в Общинска администрация Правец

02 Юли 2019 Източник: Община Правец видяна 154 /

Кратко описание на длъжността:
• дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за     финансово управление и контрол;
• оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени     от кмета;
• проверява и оценява съответствието на дейността на Общината със законите,     подзаконовите нормативни актове, вътрешни актове и договорите; надеждността и     всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената     организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността,     ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит - 1 година.
• да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
• да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Документи се приемат всеки работен ден до 31.07.2019г.
 в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?