Категории

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

16 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 126 /

На основание чл.66 от АПК, Община Правец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2021 година за имоти на дружества с общинско участие на територията на община Правец на основание чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и чл.8, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец.
Основна цел на подготвения административен акт е чрез освобождаването от заплащане на такса битови отпадъци за 2021г. дружествата с общинско участие да стабилизират своето финансово състояние на фона на сложната икономическа и социална обстановка в страната, възникнала в следствие на разпространилата се пандемия от вируса „COVID 19“.
Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9. Според разпоредбата на чл. 8, ал. 1, изр.1-во от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК, заинтересованите лица могат да участват в производството по издаване на административния акт, чрез представяне на писмени предложения и възражения.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид в деловодството на Община Правец на адрес: 2161, Правец, Община Правец, пл.“Тодор Живков“ №6 или на e-mail адрес: obshtina@pravets.bg

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Правец на основание чл.66, ал.1 от АПК и да бъде поставено на информационното табло на община Правец.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Правец или от публикувания проект за решение.

Приложение: Проект за решение

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
Общинския съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.8, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, взе следното:
РЕШЕНИЕ:
Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за 2021 година за имоти на дружества с общинско участие на територията на община Правец.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?