Заключителна пресконференция по проект

15 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 397 /

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОМАШНА СРЕДА”,
ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0145-C001

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  20.12.2017г. /сряда / от 15,30 часа на адрес: гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 6.

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ НАПРАВИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА:          
 - ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТА;
 - ПОСТИГНАТИТЕ ЦЕЛИ;
 - РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА;
 - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Община Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?