Публичен търг с тайно наддаване - 05.09.2018 от 9:30ч.

24 Август 2018 Източник: Община Правец видяна 227 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 05.09.2018 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост, част от сграда „Училище” със светла площ от 646,73 кв. м., находяща се в урегулиран поземлен имот І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост № 720 – I/12.06.2018 г., представляващ ученически стол, включващ: столова, кухня с помощни помещения и коридор, канцелария, две битови помещения заедно със сервизни помещения и два склада.
Начална тръжна месечна наемна цена  – 323.37 лв. (триста двадесет и три лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.08.2018 г. до 17.00 ч. на 04.09.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.00 ч. на 04.09.2018 г. на каса или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 04.09.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 04.09.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/48 78.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 12.09.2018 г. и 19.09.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?