Публичен търг с тайно наддаване - 11.01.2018 от 14:00ч.

19 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 230 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.01.2018 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.131 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три едно), с площ от 273,76 кв.м. (двеста седемдесет и три цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът” гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2200 - II/09.06.2017 год.
Определя начална тръжна цена – 3 833.00 лв. (три хиляди осемстотин тридесет и три лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.12.2017 г. до 17.30 ч. на  10.01.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 10.01.2018 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 10.01.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 10.01.2018 год.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 18.01.2018 г. и 25.01.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?