Публичен търг с тайно наддаване - 11.01.2018 от 15:00ч.

19 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 172 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.01.2018 год. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 (двадесет и девет квадратни метра) кв.м., находящ се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2 (две), целият със ЗП от 370 (триста и седемдесет) кв.м., построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – За КЖС, целият с площ от 1906 (хиляда деветстотин и шест) кв.м., в кв. 18 (осемнадесети) по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 2244 - II/20.09.2017 год.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 10 500.00 лв. (десет хиляди и петстотин лева)без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.12.2017 г. до 17.30 ч. на 10.01.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 10.01.2018 г. в касата на Община Правец или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 10.01.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 10.01.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 18.01.2018 г. и 25.01.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?