Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 11.07.2024 от 14:00ч.

26 Юни 2024 Източник: Община Правец видяна 120 /

Община Правец организира на 11.07.2024 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и №11 и сервизно помещение №13, с обща полезна площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I - Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост №1496-II/ 16.02.2016 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 27.06.2024 г. до 17.00 ч. на 10.07.2024 год.  год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 10.07.2024 год. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 10.07.2024 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост повторни търгове да се проведат на 18.07.2024 г. и 25.07.2024 г., при същите условия и ред.
За дата 18.07.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 17.07.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 17.07.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 17.07.2024 г.
За дата 25.07.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 24.07.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 24.07.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 24.07.2024 г.
.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?