Публичен търг с тайно наддаване - 11.10.2018 от 10:30ч.

25 Септември 2018 Източник: Община Правец видяна 178 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.10.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 27 кв.м., представляващо част от обект Б/1 – химическо чистене, пералня и сутерени на партерен етаж, находящо се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІ /двадесет и втори/ - за КОО, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на гр. Правец, актувани с Акт за частна общинска собственост № 126 – II/04.12.2008 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 108.00 лв. (сто и осем лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.09.2018 г. до 17.00 ч. на 10.10.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 10.10.2018 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 18.10.2018 г. и 25.10.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?