Публичен търг с тайно наддаване - 11.10.2018 от 11:30ч.

25 Септември 2018 Източник: Община Правец видяна 168 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.10.2018 год. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ, Апартамент №11 (единадесет), в блок 201 (двеста и едно), вход А, етаж IV (четвърти), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №11 (единадесет) и 1.74 % (едно цяло и седемдесет и четири стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четири) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 167 (сто шестдесет и седем), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2447 - II/10.04.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 20 025.00 лв. (двадесет хиляди двадесет и пет лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.09.2018 г. до 17.00 ч. на 10.10.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 10.10.2018 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 10.10.2018 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 18.10.2018 г. и 25.10.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?