Публичен търг с тайно наддаване - 11.10.2018 от 15:00ч.

25 Септември 2018 Източник: Община Правец видяна 124 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.10.2018 год. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 7” (седем), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София, УПИ XV (петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет хиляди петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год.
Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет) лева без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.09.2018 г. до 17.00 ч. на 10.10.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 10.10.2018 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 18.10.2018 г. и 25.10.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?