Публичен търг с тайно наддаване - 11.10.2018 от 9:30ч.

25 Септември 2018 Източник: Община Правец видяна 117 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.10.2018 год. от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на ползване върху терен №2 с площ от 24 кв. м. за поставяне на гаражна клетка, находящ се в Поземлен имот №1291 по кадастралния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1016 – II/19.09.2013 г.
Начална тръжна цена – 1 800.00 лв. (хиляда и осемстотин) лева без ДДС (необлагаема) за целия период от 10 (десет) години;
Срок на учреденото право на ползване - 10 (десет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.09.2018 г. до 17.00 ч. на 10.10.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 10.10.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на терена може да се извършва всеки работен ден до 10.10.2018 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 18.10.2018 г. и 25.10.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?