Публичен търг с тайно наддаване - 12.01.2018 от 10:30ч.

19 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 194 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 12.01.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 026017 (нула две шест нула едно седем) с площ от 5.149 дка (пет декара сто четиридесет и девет кв.м.), местността „Цековци” с начин на трайно ползване – нива, категория – VI (шеста), начин на възтановяване – стари реални граници, находящ се в землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2222 - II/10.07.2017 год.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 10 298.00 лв. (десет хиляди двеста деветдесет и осем лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.12.2017 г. до 17.30 ч. на 11.01.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 11.01.2018 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 11.01.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.01.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 19.01.2018 г. и 26.01.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?