Публичен търг с тайно наддаване - 12.02.2019 от 10:30ч.

29 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 242 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 12.02.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, Поземлен имот (ПИ) №285 (двеста осемдесет пет), целият с неурегулирана площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3126 - II/14.09.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в 2 900.00 лв. (две хиляди и деветстотин лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.01.2019 г. до 17.00 ч. на 11.02.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 17:00 часа на 11.02.2019 г. в каста на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.02.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.02.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.02.2019 г. и 26.02.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?