Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 12.05.2021 от 10:00ч.

27 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 117 /

Община Правец организира на 12.05.2021 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.238 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две три осем) с неурегулирана площ от 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, одобрен със Заповед №ОА – 20/2004 год. на Областния управител на Софийска област, находящ се в кв. 221 (двеста двадесет първи) по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен с Решение №39/27.02.2020 год. на Общински съвет на община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост №3925 - II/ 20.01.2021 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 20 760.00 лв. (двадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 28.04.2021 г. до 17.00 ч. на 11.05.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 11.05.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.05.2021 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.05.2021 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.05.2021 г. и 26.05.2021 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?