Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 12.05.2021 от 11:30ч.

27 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 62 /

Община Правец организира на 12.05.2021 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ помещение – с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 -II/02.08.1999 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 28.04.2021 г. до 17.00 ч. на 11.05.2021 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 11.05.2021 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.05.2021 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.05.2021 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.05.2021 г. и 26.05.2021 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?