Публичен търг с тайно наддаване - 13.02.2019 от 11:30ч.

29 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 297 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 13.02.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - 6521 (двадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин двадесет и едно) целият с площ от 234 (двеста тридесет и четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2231 - II/21.07.2017 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 7 722.00 лв. (седем хиляди седемстотин двадесет и два лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.01.2019 г. до 17.00 ч. на 12.02.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 17:00 часа на 12.02.2019 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.02.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 12.02.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.02.2019 г. и 27.02.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?