Публичен търг с тайно наддаване - 13.03.2018 от 10:30ч.

27 Февруари 2018 Източник: Община Правец видяна 296 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 13.03.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000360 (нула нула нула три шест нула) с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) кв.м., местността „Койчова поляна” с начин на трайно ползване – друга селищна територия, находящ се в махала „Куевска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2333 - II/28.12.2017 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 10 060.00 лв. (десет хиляди и шестдесет лева) без ДДС (необлагаем);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 28.02.2018 г. до 17.00 ч. на 12.03.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17.00 ч. на 12.03.2018 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.03.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 12.03.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.03.2018 г. и 27.03.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?