Публичен търг с тайно наддаване - 13.03.2018 от 11:30ч.

27 Февруари 2018 Източник: Община Правец видяна 352 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 13.03.2018 год. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - 6504 (петнадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и четири) целият с площ от 754 (седемстотин петдесет и четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2317 - II/06.11.2017 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 26 390.00 лв. (двадесет и шест хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 28.02.2018 г. до 17.00 ч. на 12.03.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 12.03.2018 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.03.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 12.03.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.03.2018 г. и 27.03.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?