Публичен търг с тайно наддаване - 13.03.2018 от 9:30ч.

27 Февруари 2018 Източник: Община Правец видяна 296 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 13.03.2018 год. от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, част от сграда Автогара - Правец, представляваща втори етаж с обща полезна площ 224.50 кв.м., състояща се от 8 (осем) бр. помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в УПИ VIII – Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 – II/02.08.1999 г.
Начална тръжна месечна наемна цена  - – 673.50 лв. (шестотин седемдесет и три лева и петдесет стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (пет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 28.02.2018 г. до 17.00 ч. на 12.03.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.00 ч. на 12.03.2018 г. на каса или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.03.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 12.03.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.03.2018 г. и 27.03.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?