Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 13.03.2024 от 11:00ч.

27 Февруари 2024 Източник: Община Правец видяна 243 /

Община Правец организира на 13.03.2024 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на ползване върху терен №13 с площ от 24 кв. м за поставяне на гаражна клетка, съгласно Схемата за поставяне на преместваеми обекти в част от ж.к. „Север“, гр. Правец находящ се в Поземлен имот №1291 по кадастралния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1016 – II/19.09.2013 г.
Начална тръжна цена в размер на 5760.00 (пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС (необлагаема) за целия период от 10 (десет) години.
Срок на учреденото право на ползване - 10 (десет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.02.2024 г. до 17.00 ч. на 12.03.2024 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена без ДДС се внася до 12.03.2024 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.03.2024 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на терена може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.03.2024 г. и 27.03.2024 г., при същите условия и ред, а именно:
За дата 20.03.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 19.03.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 19.03.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. 19.03.2024 г.
За дата 27.03.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 26.03.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 26.03.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 26.03.2024 г

За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?