Публичен търг с тайно наддаване - 13.06.2018 от 14:00ч.

30 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 137 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 13.06.2018 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 (единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ от 205 (двеста и пет) кв.м., находяща се в сутерена на двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м., заедно с правото на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот II (втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 7 (седем) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 2396 - II/12.02.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 12 100.00 лв. (дванадесет хиляди и сто лева) без ДДС (необлагаем) с включено право на строеж;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.05.2018 г. до 17.00 ч. на 12.06.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 12.06.2018 г. по сметка на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.06.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 12.06.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.06.2018 г. и 27.06.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?