Публичен търг с тайно наддаване - 13.06.2018 от 9:30ч.

29 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 110 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 13.06.2018 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.131  с площ от 273.76 кв.м. по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2200 - II/09.06.2017 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 2 600.00 лв. (две хиляди и шестoтин) лева без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.05.2018 г. до 17.00 ч. на 12.06.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17:00 часа на 12.06.2018 г. в касата на община Правец или по сметка на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 12.06.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 12.06.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 20.06.2018 г. и 27.06.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?