Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 13.06.2024 от 10:00ч.

29 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 105 /

Община Правец организира на 13.06.2024 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 325 (трети отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и пет), целият с урегулирана площ от 878 (осемстотин седемдесет и осем) кв.м. с уредени сметки, находящ се в кв. 38 (тридесет и осем) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4847 - II/15.02.2024 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 21950.00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.05.2024 г. до 17.00 ч. на 12.06.2024 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 17.00 ч. на 12.06.2024 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик до 17.00 ч. на 12.06.2024 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост повторни търгове да се проведат на 20.06.2024 г. и 27.06.2024 г., при същите условия и ред, а именно:
За дата 20.06.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 19.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 19.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. 19.06.2024 г.
За дата 27.03.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 26.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 26.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 26.06.2024 г.

За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?