Публичен търг с тайно наддаване - 14.06.2018 от 10:30ч.

29 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 95 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 14.06.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) - общински, с урегулирана площ от 700 (седемстотин) кв.м, незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 42-II/ 24.10.2006 год.
Начална тръжна цена в размер 4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.05.2018 г. до 17.00 ч. на 13.06.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 17.00 ч. на 13.06.2018 г. в касата на Община Правец или по сметка на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 13.06.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 21.06.2018 г. и 28.06.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?