Публичен търг с тайно наддаване - 14.11.2017 от 10:30ч.

31 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 152 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 14.11.2017 год. от10:30 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Помещение със застроена площ от 27 (двадесет и седем) кв.м., част от обект Б/1 – химическо чистене, пералня и сутерени на партерен етаж, представляващо обособена част от Административно-стопанска сграда, находящо се в Урегулиран поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 126 - II/04.12.2008 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 50 от 22.01.2009 год., под № 32, том I, парт. 1011, заедно с 1,01 % идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху УПИ ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 18 141.00 лв. (осемнадесет хиляди сто четиридесет и един лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.11.2017 г. до 17.30 ч. на 13.11.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 13.11.2017 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 13.11.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.11.2017 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 21.11.2017 г. и 28.11.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?