Публичен търг с тайно наддаване - 14.11.2017 от 11:30ч.

31 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 248 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 14.11.2017 год. от 11:30 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-6522 (единадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди петстотин двадесет и две) целият с площ от 466 (четиристотин шестдесет и шест) кв.м, находящ се в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2226-II/21.07.2017г.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 18 640.00 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.11.2017 г. до 17.30 ч. на 13.11.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 13.11.2017 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 13.11.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.11.2017 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 21.11.2017 г. и 28.11.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?