Публичен търг с тайно наддаване - 14.11.2017 от 9:30ч.

31 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 146 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 14.11.2017 год. от 09:30 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 58030.112.49 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка четири девет) с площ от 424 (четристотин двадесет и четири) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1979 - II/31.10.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3255 от 03.11.2016 год., под № 162 том XII, парт. 40477.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 10 818.36 лв. (десет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.11.2017 г. до 17.30 ч. на 13.11.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 13.11.2017 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 13.11.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.11.2017 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 21.11.2017 г. и 28.11.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?