Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 11:00ч.

30 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 230 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 15.11.2018 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №006079 (нула нула шест нула седем девет) с площ от 0.463 дка (нула декара четиристотин шестдесет и три кв. м.) с начин на трайно ползване – жилищна територия, идентичен с поземлен имот 54170.2.103 (пет четири едно седем нула точка две точка едно нула три), находящ се в строителните граници на махала „Кратуните“, землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3010 - II/03.08.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 2 315.00 лв. (две хиляди триста и петнадесет лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 31.10.2018 г. до 17.00 ч. на 14.11.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 14.11.2018 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 14.11.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.11.2018 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 22.11.2018 г. и 29.11.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?