Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 9:30ч.

30 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 157 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 15.11.2018 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000686 (нула нула нула шест осем шест) с площ от 4.470 дка (четири декара четиристотин и седемдесет кв. м.) с начин на трайно ползване – наводнена нива, категория – шеста, находящ се в местността „При Борис Недков“, землището на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3035 - II/20.08.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 8 958.00 лв. (осем хиляди деветстотин петдесет и осем лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 31.10.2018 г. до 17.00 ч. на 14.11.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 14.11.2018 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 14.11.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.11.2018 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 22.11.2018 г. и 29.11.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?