Публичен търг с тайно наддаване - 15.9.2020 от 11:30ч.

01 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 22 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 15.09.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски обект № 3 (три) – стар №8 (осем) с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00 ч. на 14.09.2020 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 14.09.2020 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 14.09.2020 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.09.2020 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.09.2020 г. и 29.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?