Публичен търг с тайно наддаване - 15.9.2020 от 15:30ч.

01 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 66 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 15.09.2020 год. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и едно), вход Г, етаж I (първи), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №2 (две) със светла площ от 4,63 кв. м. (четири цяло и шестдесет и три стотни кв. м.), таванско помещение №2 (две) със светла площ от 10,92 кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), както и 1.23 % (едно цяло и двадесет и три стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 78 (седемдесет и осем), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3498 - II/ 18.11.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 25 800.00 лв. (двадесет и пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00 ч. на 14.09.2020 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 14.09.2020 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 14.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.09.2020 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.09.2020 г. и 29.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?