Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 16.03.2021 год. от 11:30 ч.

02 Март 2021 Източник: Община Правец видяна 209 /

Община Правец организира на 16.03.2021 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 58.00 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, заедно с ид. части от общите части и съответното право на строеж в УПИ V – Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3710 - II/ 15.06.2020 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 56 860.00 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2021 г. до 17.00 ч. на 15.03.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 15.03.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.03.2021 г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.03.2021 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.03.2021 г. и 30.03.2021 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?