Публичен търг с тайно наддаване - 16.11.2017 от 9:30ч.

31 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 218 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 16.11.2017 год. от 09:30 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII - 6518 (седми отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди петстотин и осемнадесет) целият с площ от 362 (триста шестдесет и два) кв.м, находящ се в кв. 168 (сто шестдесет и осем) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2233 - II/21.07.2017 год.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 12 670.00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.11.2017 г. до 17.30 ч. на 15.11.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.11.2017 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 15.11.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.11.2017 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.11.2017 г. и 30.11.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?