Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 16.11.2022 от 11:00ч.

01 Ноември 2022 Източник: Община Правец видяна 176 /

Община Правец организира на 16.11.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153 (втори отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста тридесет и шест, седем хиляди сто петдесет и две, седем хиляди сто петдесет и три), целият с урегулирана площ от 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4161 - II/13.07.2021 год.

Списък от файлове

  • O_Sale_R_132, УПИ II- 7236, 7152, 7153,, 518 кв.м., кв. 211, гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?