Публичен търг с тайно наддаване - 17.04.2019 от 15:00ч.

02 Април 2019 Източник: Община Правец видяна 1062 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 17.04.2019 год. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1496 – II/16.02.2016 г.
Начална тръжна месечна наемна цена  – 65.00 лв. (шестдесет и пет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 03.04.2019 г. до 17.00 ч. на 16.04.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.00 ч. на 16.04.2019 год. на каса или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 16.04.2019 год. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.04.2019 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 24.04.2019 г. и 02.05.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?