Публичен търг с тайно наддаване - 17.11.2017 от 11:30ч.

31 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 151 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 17.11.2017 год. от 11:30 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 000587 (нула нула нула пет осем седем) с площ от 966 (деветстотин шестдесет и шест) кв.м., местността „Пърчашка” с начин на трайно ползване – друга селищна територия, находящ се в махала „Маргинска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2206 - II/04.07.2017 год.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 17 388.00 лв. (седемнадесет хиляди триста осемдесет и осем лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.11.2017 г. до 17.30 ч. на 16.11.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 16.11.2017 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 16.11.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.11.2017 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 24.11.2017 г. и 01.12.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?