Публичен търг с тайно наддаване - 17.9.2020 от 11:30ч.

01 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 107 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 17.09.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ представляващ Обособени части от масивна двуетажна сграда – Търговски обект, цялата със застроена площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. м. и РЗП от 262.00 (двеста шестдесет и два) кв. м., представляващи: 1.1. I (първи) етаж - обособена част със ЗП от 15.62 (петнадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв. м. състояща се от антре, помещение и санитарен възел; 1.2. II (втори) етаж – два самостоятелни офиса със ЗП от 76.70 (седемдесет и шест цяло и седемдесет стотни), кв. м., от източната страна на сградата и 70.30 % (седемдесет цяло и тридесет стотни процента) от общите части на втория етаж, представляващи 26.20 (двадесет и шест цяло и двадесет) кв. м., и съответното право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети)– За търговия, находящ се в кв. 73 (седемдесет и трети), по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3223- II/06.11.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 69 430.00 лв. (шестдесет и девет хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00 ч. на 16.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 16.09.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 16.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.09.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 24.09.2020 г. и 30.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?