Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 17.9.2020 от 9:30ч.

01 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 270 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 17.09.2020 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, общинско) целият с урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 6 (шест) по действащия план за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3680 - II/ 04.06.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 6 560.00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00 ч. на 16.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 16.09.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 16.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.09.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 24.09.2020 г. и 30.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?