Публичен търг с тайно наддаване - 18.05.2018 от 10:30ч.

01 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 287 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 18.05.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение със застроена площ от 27 (двадесет и седем) кв.м., част от обект Б/1 – химическо чистене, пералня и сутерени на партерен етаж, представляващо обособена част от Административно-стопанска сграда, находящо се в Урегулиран поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 126 - II/04.12.2008 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 13 700.00 лв. (тринадесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.05.2018 г. до 17.00 ч. на 16.05.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 16.05.2018 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 16.05.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.05.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 25.05.2018 г. и 01.06.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?