Публичен търг с тайно наддаване - 18.06.2019 от 10:30ч.

04 Юни 2019 Източник: Община Правец видяна 338 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 18.06.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII (двадесет и трети) – За техническа инфраструктура с урегулирана площ от 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв.м, с уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3320 - II/14.02.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 359 от 18.02.2019 год., под № 69 том II.Начална тръжна цена на имота в размер 5616.00 лв.(пет хиляди шестотин и шестнадесет лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 05.06.2019 г. до 17.00 ч. на 17.06.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 17.06.2019 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 17.06.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 17.06.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 25.06.2019 г. и 02.07.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?