Публичен търг с тайно наддаване - 18.07.2018 от 10:30ч.

03 Юли 2018 Източник: Община Правец видяна 240 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 18.07.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №025087 (нула две пет нула осем седем) с площ от 8.680 дка (осем декара шестстотин и осемдесет кв. м.) в местността „Нанков слог” с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория – VI (шеста), находящ се в землището на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2327-II/06.12.2017 г.
Начална тръжна цена на имота в размер 23 426.00 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин двадесет и шест лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.07.2018 г. до 17.00 ч. на 17.07.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17:00 часа на 17.07.2018 г. по сметка на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 17.07.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 25.07.2018 г. и 01.08.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?