Публичен търг с тайно наддаване - 19.06.2019 от 11:30ч.

04 Юни 2019 Източник: Община Правец видяна 98 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 19.06.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ офис № 5 (пет), с площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17 по плана на гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 0123 – II/ 15.05.2000 г. вписан с вх. рег. № 198 от 19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д.№ 138/04 г. парт. 59., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. №262 от 10.02.2014 г, под №146, том I, парт. 23479
Начална тръжна месечна наемна цена –120.00 лв. (сто и двадесет лева) лева без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (пет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 05.06.2019 г. до 17.00 ч. на 18.06.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 18.06.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 18.06.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 18.06.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 26.06.2019 г. и 03.07.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?