Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 20.07.2021 от 11:00ч.

06 Юли 2021 Източник: Община Правец видяна 132 /

Община Правец организира на 20.07.2021 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ. (трети – общ.), целият с урегулирана площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4015 - II/08.04.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 826 от 09.04.2021 год., Акт № 18, том IV, при съседи: Север: улица с о. т. 58 към о. т. 60 до о. т. 64; изток: УПИ IV – общ., кв. 23, с. Разлив; юг: УПИ XII – общ., кв. 23, с. Разлив; запад: УПИ II – 121, кв. 23, с. Разлив, община Правец, област Софийска.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?