Публичен търг с тайно наддаване - 22.01.2019 от 11:30ч.

11 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 325 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 22.01.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV (четиринадесети) – За жилищно строителство, с площ от 1214 (хиляда двеста и четиринадесет) кв. м, находящ се в кв. 40 (четиридесет) по действащия план за регулация на с. Джурово, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1426 - II/31.08.2015 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 7 284.00 лв. (седем хиляди двеста осемдесет и четири лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 09.01.2019 г. до 17.00 ч. на 21.01.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 21.01.2019 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 21.01.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 21.01.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 29.01.2019 г. и 05.02.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?