Публичен търг с тайно наддаване - 22.01.2019 от 15:00ч.

11 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 170 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 22.01.2019 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общ. (единадесети, общински), находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 7 518. 40 лв. (седем хиляди петстотин и осемнадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 09.01.2019 г. до 17.00 ч. на 21.01.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 21.01.2019 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 21.01.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 21.01.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 29.01.2019 г. и 05.02.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?